صفحات

۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

در نشست جانبی سازمان ملل: یا مثل مهمان در این کشور زندگی کنید یا ایران را ترک نمائید

اورمو ايشچيلري : سایت بیانی گزارش: سیامک حیدری   ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبە ٨ می ٢٠١١ برابر با ١٨ خرداد ١٣٩٠پانل جانبی ملیت های بدون دولت در سالن شمارە ٢٥ سازمان ملل، در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.   از نکات جالب توجە و حاشیەای پانل، مواضع و سخنان محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت بود. وی در حالی کە مچ بند سبز بە دست بستە بود؛ پس از پایان سخنرانی مدعوین و در بخش پرسش و پاسخ، ضمن رد ستم ملی و قومی در ایران، ٣ بار خطاب بە نمایندگان اقلیت های ملی و مذهبی در ایران اظهار داشتند: "یا در این کشور مثل مهمان بمانید و زندگی کنید و یا می توانید خاک ایران را ترک نمائید."" یا در این کشور مثل مهمان بمانید و زندگی کنید و یا می توانید خاک ایران را ترک نمائید "   سخنان وی با هو کردن بخشی از حاضران در سالن روبرو شد.
اظهارات وی باعث تعجب و خشم حاضران شد کە چگونە ممکن است کسی در مقر سازمان ملل چنین سخنانی را بیان کند.     پانل فوق بە ابتکار سازمان "سویدین" اتریش برگزار شد.   سخنرانان پانل بە اظهارنظر پیرامون مشکلات و موانع پیش روی ملیت های تحت ستم در ایران پرداختند.   آرنە گلی، نمایندە ترکمن ها یکی از سخنرانان این جلسە در گفتگویی کوتاە با سایت بیانی گفت: "هویت ملی و تاریخت ترکمن ها را در ایران دارند از بین می بردند." وی افزود کە رژیم جمهوری اسلامی، با تغییر نام شهرها، روستاها و همچنین ممنوع کردن اسامی ترکمنی برای کودکان و نوزادان سعی در آسیمیلاسیون و پاک کردن هویت ترکمن ها را دارد. ما در اینجا هستیم تا بگویین کە کوچاندن افراد از مناطق فارس نشین بە ترکمن صحرا برای برهم زدن بالانس جمعیتی در این استان بکار می ورد. وی همچنین در سخنرانی خود بە مسالەی استگیریهای اخیر در ترکمن صحرا همچون آقایان امید کوکبی و خبرنگار آرش سقر اشارە کردند. آقای گلی در واکنش بە سخنان عضو دفتر تحکیم وحدت بە سایت بیانی گفت: "چنین حرف هایی بیشتر برای جنگ روانی بکار می رود و در سایت ها و روزنماەها باید با دلایل محکم جواب آنها را داد.   داود آزادفر، روزنامەنگار و فعال سیاسی کورد، یکی دیگر از سخنرانان جلسەی فوق بود. آزادفر در سخنان خویش روی ٢ موضوع انگشت گذاشت: نقض حقوق بشر در کردستان و پروسەی اعدام در جمهوری اسلامی ایران.   لازم بە ذکر است کە قبل از شروع سخنان داود آزادفر، فیلم کوتاهی در مورد شیرین علم هولی، کە چندی قبل در ایران همراە چهار تن دیگر و از جملە فرزاد کمانگر اعدام شد، بە نمایش درآمد. آزادفر در سخنان خود همچنین بە وضعیت هم اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند، همراە با نام و مشخصات آنان، پرداخت. این فعال کورد مقیم پاریس سپس بە وضعیت بیماری محمد صدیق کبودوند و انور حسین پناهی اشارە کردند. کشتار روزانە کولبرهای مناطق مرزی در کردستان بخش پایانی سخنان داود آزادفر را تشکیل میداد.   علی مرندی، از حزب عرب احواز، از دیگر سخنرانان پانل امروز بود. مرندی گدف از شرکت در جلسات سازمان ملل را نشان دادن وضعیت اسفبار حقوق بشر در خوزستان عنوان کردند. وی گفت خواست ما در ایران تدریس زبان مادری، بلوگیری از تغییر دموگرافی در احواز و توقف اعدام های با و بدون محاکمە عنوان کردند. مرندی در پاسخ پرسش سایت بیانی در مورد جنبش سبز اظهار داشت: "جنبش سبز برای ادامە و اضافە کردن طول عمر جمهوری اسلامی است و بس."   نمایندگان مردم بلوچستان هم در جلسەی فوق شرکت داشتند. ناصر محتشمی، پایمال کردن حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم بلوچستان و رساندن صدای آنان بە مجامع بین المللی را از مهمترین دلایل حضور هیات مردم بلوچستان در سازمان ملل برشمرد. محتشمی، سخنان محمد صادقی را تفکراتی عقب افتادە، راسیستی و همخوان با سیاست های جمهوری اسلامی دانست.   از دیگر شرکت کنندگان امروز، نمایندگان و فعالان "حرکت ملی آذربایجان" بودند. ‌آقای ماشااللە رزمی، مفسر تلویزیون "گوناز" بە زبان فرانسوی بە ایراد سخنرانی پرداختند. وی دلیل این اقدام را چنین برشمرد: "بە زبانی کە آنها ما را آسیمیلە می کنند، نمی خواهم حرف بزنم."   وی هم مثل قریب بە اتفاق سخنرانان بە موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان، توهین بە ترک های آذری، زندانی کردن دگراندیشان و فعالان محیط زیست در آذربایجان اشارە کرد. رزمی بە سایت بیانی گفت کە فعالان حقوق بشر و  حتی طرفداران تیم فوتبال تراکتور سازی را بە اتهام پان ترکیست بودن، زندانی و محاکمە می کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان