صفحات

۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

بيانيه جمعيت اتحاد وترقي آذربايجان جنوبي

اورمو ايشچيلري :
"شركت در اعتراضات مردمي وملي نسبت به خشكانيدن عمدي درياچه اورميه از طرف پانيست هاي ايراني " امروز،نه وقت مصلحت انديشي است ،نه گشودن باب مصالحه وتساهل ومدارا گري با كساني كه كمر همت بسته اند تا سرزمين آبا واجدادي توركان آذربايجان جنوبي را به ويرانه ومخروبه مبدل نمايند.
امروز توطئه تاريخي پان فارسيسم همراه با مدعيان دين ومذهب در قالب "ايراني واسلام ايراني"چنان به ملل اين سرزمين مي تازند ومي كوبند كه در گستره تاريخي هيچ ملتي از اين ملل تجربه حاصل نشده بود.
امروز افكار پليد پان فارسيسم چنان انعطاف پذيرو منعطف شده است كه با هر لباسي وقالبي صحنه گردان امورملي هر ملتي از ملل اين جغرافيائي نفرين شده ،شده است وبا انواع حربه هاي ضد انساني در صدد است تا ريشه هاي خدادادي و طبيعي را مضمحل نمايد تا بلكه از نو طرحي بر بنياد خدائي آنان در اندازد تا مسير طبيعي وتاريخي را چنانكه خود مي خواهد تعيين نمايد.

امروز زبان،فرهنگ ،تاريخ ودين و....ملت را قدغن كردن ونابود كردن وسخن گفتن ازآن را جرم شناختن وبه حبس هاي طويل المدت انداختن وشكنجه و تجاوز كردن به حريم انساني محبوس را رواج دادن واز طرفي آسيب عمدي رساندن ومحونمودن اكوسيستم طبيعي ملت وايجاد اختلاط بر زندگي معمولي وعادي ملتي و...نه در قاموس دين مي گنجد ونه در حيثيت انساني هر موجودي كه ادعاي فهم  شعوري را داراست(كه آخرين مورد آن بازداشت خانم مهسا مئهديلي در اورميه بود).
امروز تاراج وچپاول ثروت ملي آذربايجان جنوبي اعم از معادن و منابع زيرزميني وسركوب شعور وفهم ملي واز همه مهمتر ايجاد حلقه هاي راسيستسي ،استعماري،استثماري علي الخصوص تشديد افكار استحماري از همه نوعش (خرافه گري،مذهب گرائي...)كه همه افيون ونابود كننده استقلاليت فكري انسان را در بر دارد ازسياست هاي عملي بلا منازع پان نيست ها مي باشد.
امروزملت شريف وفهيم آذربايجان جنوبي مي داند كه اجراي مستقيم اين سياست هاي بيگانه وا جنبيانه از طرف پان فارسيسم غيرممكن مي باشد (زيرا كه هيچ سنخيتي مابين دو ملت متفاوت وجود ندارد تا از آن طريق بتواند به نيات كثيف خودشان متوسل شوند)لذا دست انتخاب از نوع خودشان از ميان جماعتي كه هنوز به رشد بلوغ انساني نرسيده اند واز تعريف هويتي خود غافلند وبه باورهاي وجودي خودشان قائم نيستند ميزنند وآنان را به هويتي كاذب ومادوني مواجه ميكنند كه هيچ وقت ياراي تفكر وانديشه در باب هستي انساني نيابند به گونه اي كه الينه در آنان متبلور مي نمايد.
امروزاز عاليترين مقام استاني گرفته تا فرودست ترين مقام اداري از نمايندگان مجلس تا نظاميان از هركسي كه خود را آذربايجاني مي داند بايد در مقابل خواسته هاي ملي و به حق طبيعي اين ملت كمال فروتني وتواضع را اقدام نمايد وبه اين فاجعه عظيم ملي معترض نمايد وگرنه تاريخ در پيش روي همه ماست ومحكمه تاريخ زمان ومكان ومقام وسرلشكري ونمايندگي نمي شناسد .
خيانت ها وخائنان به حق وحقوق خدادادي ملت پايدار نمي مانند.
ما جمعيت اتحاد وترقي آذربايجان جنوبي اعتراض بي دريغ خود را نسبت به خشكانيدن عمدي درياچه اورميه از طرف اقتدارگرايان اعلام وهمبستگي خود را  دراعتراض ملي به اين عمل وقيحانه در روز بازي تراختور با شهرداري در ورزشگاه سهند (پنجشنبه 3 شهريور 90) و مراسم اعلام شده در شهر اورميه (شنبه 5 شهريور 90 در مسيرهاي اعلامي)را وظيفه هر تورك آذربايجاني دانسته و مشاركت در آنرا  يك وظيفه ملي مي دانيم.  
جمعيت اتحاد وترقي آذربايجان جنوبي
تبريز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان